01.   Tai Chi 

        Grand Untimate First  >  Wudang

 

02.   Eight Trigrams

        Baguazhang / Pakua Palm  >  Wudang

 

03.   Form - And - Will Shadow Boxing 

        Xingyi Quan  >  Wudang

 

04.   Internal Family Boxing

        Neijia Quan  >  Wudang

 

05.   Wenshen Quan

 

06.   Fist of Great Achievment / Fist of Mind

        Dacheng Quan / Yi Quan

 

07.   Fist of Six Co-ordinations and Eight Methods

        Liuhebafa Quan

 

08.   Qi Gong