01.   Eagle Claw

        Yingzhao Quan

 

02.   Shaolin Bird

        Lin Niao  >  Southern Shaolin

 

03.   Praying Mantis

        Tang Lang Quan

 

04.   Dragon 

        Long Zun Quan / Baimei Quan

 

05.   Snake

        She Quan

 

06.   Leopard

 

07.   Tiger 

        Hu zun Quan /Hei Hu Quan - Black Tiger

 

08.   Monkey 

        Hou Quan

 

09.   Crane 

        He Quan / Hap Pai / Hao Chuan / Hok Kuan

 

10.   Horse 

        Ye Ma Quan) - Wild Horse of Shaolin  >  Shaolin

 

11.   Sparrow 

        Ma Que Quan / Yang Zi Quan

 

12.   Bear

 

13.   10,000 Bees

        Wan Feng Quan  >  Shaolin 

 

14.   Golden Centipede Shaolin

 

15.   White Ape  =>  Shaolin 

 

16.   Fish Fist  =>  Wudang 

        Yumen Quan
 

17.   Chicken

 

18.   Phoenix

 

19.   Dog Fist 

        Gou Quan  >  Southern Shaolin

 

20.   Panther Strikes of Sholin

        Shaolin Baozi Chui  >  Shaolin  

 

21.   Scorpion  

 

22.   Duck

 

23.   Ostrich  >  Emei

 

24.   Golden Cock  >  Emei

 

25.   White Swan  >  Emei

 

26.   Ox Fist

        Niu Quan

 

27.   Lion Fist

        Shin Quan

 

28.   Butterfly

        Hu Die Quan