Legendary Masters of China

 

 

[    Venerable Bodhi Dharma (Ba Tuo / Fo Tuo)

        Indian Budhist Monk

 

[    Zhang San Feng (Zhangtong / Zhangjunbao)

        The Founder of Wudang  

 

[    Venerable Chee Seen (Jisin Simsi)

        One of the five Shaolin Ancestors - Abbot of the Southern Shaolin Monastery in Fujian Province

 

[    Ng Mui

        Five Shaolin Ancestors - Lady Shaolin Grand Master

 

[    Pak Mei

        Five Shaolin Ancestors - Taoist Priest

 

[    Fong Tou Tak

        Five Shaolin Ancestors - Taoist Priest

 

[    Miu Hean

        Five Shaolin Ancestors

 

[    Fong Sai Yoke

        One of the Ten Great Disciples of the Shaolin Monastery

 

[    Hong Xi Guan (Hung Kay Kwun)

        Ten Great Disciples of Shaolin, - Founder of Hung Gar

 

[    Luk Ah Choi (Lu Acai)

        Ten Great Disciples of Shaolin

 

[    General Yui Feh

        Founder Of the Eagle Claw - Shaolin

 

[    Wang Lang

        Founder of the Praying Mantis Style

 

[    Yan Yong Chun

        Credited to have founded Wing Chan

 

[    Yue Nu

 

[    Dong Hai Chuan

        Recognized as the founder of Bagua Zhang (Eight Trigrams Palm)

 

[    Chen Xiang

        Creater of Cai Li Fo (Choy-Li-Fat) - Shaolin Origin

 

[    Wong Kai Ying (Huang Qijing)

        One of the 'Ten Tigers of Guangdong'

 

[    Wong Fei Hoong (Huang Fei Hung)

        Legendary Southern Shaolin Master

 

[    Huo Yuan Jia (Fok Yuen Jia)

 

[    Gu Ru Zhang

 

[    Wu Wai Thean

 

[    Kam Foong Chi

 


 

[    Venerable Hai Deng Fa Shi

 

[    Wang Zi Ping

 

[    Lam Sai Weng

 

[    Wang Xiangzhai

        Founder Of Yi Quan (Dacheng Quan)

 

[    Cheung Lai Chum

 

[    Cai Long Yun

 

[    Han Mu Xia

 

[    Yip Man (Ye Wen)

 

[    Liu Xue-Bo

 

[    Chu Gui Ting