01.   Chang Quan 

        Long Shadow Boxing

 

02.   Nan Quan 

        South Shadow Boxing

 

03.   Drunken 

        Zui Quan

 

04.   Fist of Shaolin 

        Shaolin Quan  >  Shaolin 

 

05.   Plum Flower Fist / Fist of Hua 

        Mihua Quan / Hua Quan  >  Southern Shaolin

 

06.   Tiger Crane Double Form

        Hung Gar / Hong Jia Quan  >  Southern Shaolin

 

07.   Eight Immortals 

        Pa Hsien Ch'uan / Ba Xian Quan  >  Shaolin (Honan Temple)

 

08.   Ten Thousand Lotus Blooming

        Ban Lian Hua Ch'uan / Wan Lian Hua Quan  >  Shaolin (Honan)

 

09.   Cotton Fist 

        Mien Ch'uan / Mian Quan  >  Shaolin (Honan Temple)

 

10.   24 Cannon Strikes of Shaolin

        Shaolin Ershisi Pao  >  Shaolin

 

11.   Shaolin Fist of 5 Forms & 8 Methods

        wuxing bafa quan  >  Shaolin

 

12.   13 Claw Strikes of Shaolin 

        Shaolin shisanzhua  >  Shaolin

 

13.   Gabbing the Heart and Mind

        Xinyiba  >  Shaolin

 

14.   Chan's Gates of Shaolin 

        Shaolin Chanmen  >  Shaolin

 

15.   Lost Trail Boxing

        Mizong Quan

 

16.   Six Harmonies Boxing of Shaolin

        Liuhe Quan  >  Shaolin

 

17.   Fist of Arhats 

        Lohanquan

 

18.   Stopping Hand 

        Lan Shou

 

19.   Iron Palm Training 

        Tie Zhang Gong

 

20.   Continuous Attack Shadow Boxing 

        Fanziquan

 

21.   Wing Chun

        Praise Spring Boxing / Glorifying Springtime

 

22.   Piercing Foot / Thrusted-In Feet

        Chuo Jiao

 

23.   Confusion Fist 

        Mi Zong Quan/ Yan Qing Quan

 

24.   Pillars of Meihua Plum 

        Meihuazhuang  =>  Kunlun

 

25.   Tumbling Boxing 

        Ditang Quan

 

26.   Xiangxing Quan 

        Imitation Boxing

 

27.   Chin Na 

 

28.   Hsing Chen - Good

 

29.   White Eyebrow

        Baimei Quan/ Bak Mei/ Pak Mei/ BokMei Pai  >  Shaolin + Emei

 

30.   Fist of Empty Gates 

        Kongmen Quan  >  Wudang

 

31.   Grapping the Five Elements and Great One

        Taiyi Wuxing Qinpu  >  Wudang

 

32.   18 Legs of Nine Places

        Jiugong Shibatui  >  Wudang

 

33.   Fist of Eight Gates 

        Bamen Quan

 

34.   Three Emperors [who strikes] as Cannon Boxing

        Sanhuang Paochui  >  Emei

 

35.   12 Routines of Tantui  >  Emei

 

36.   Mizong Luohan Quan  >  Emei

 

37.   Toss and Turn Fist 

        Fan zi Quan

 

38.   Noble Fist 

        Xiajia Quan

 

39.   Choy Lay Fut 

        Cailifo Quan/ Choy li fut/ Cai, Li, Buddha

 

40.   Fist of Wu Song 

        Wusong Quan

 

41.   Great Achievement Boxing

        Dacheng Quan

 

42.   Deflecting and Chopping Boxing

        Pigua Quann

 

43.   Five Ancestors Boxing

        Wuzu Quan / Wuzu Heyang Quan / Ngo Chor  >  Shaolin

 

44.   Fist of Eight Limits 

        Baji Quan

 

45.   Ground-Fighting Branch of LohanQuan

        Digong Lohan Quan

 

46.   Fist of Six Co-ordinations

        Liuhe Quan

 

47.   Fist of Chopping and Hanging

        Pigua Quan

 

48.   Fist of Spreading Power from the Back 

        Tongbei Quan

 

49.   Fist of the Best 

        Xiu Quan